ΔΩΣΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΟΥ! 

#dontcopyESIMET

Δήλωση Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας  - Πνευματικού Δημιουργήματος

Τo ειδικό πρόγραμμα  IPTM - IPTRUSTMARK που έχει αναπτυχθεί αποκλειστικά από την Ένωση Σηματούχων Εταιρειών  και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας έχει παρουσιαστεί ήδη στο πρώτο συνέδριο της Ένωσης Σηματούχων Εταιρειών στις 07-10-2017  και έχει καταχωρηθεί με προγενέστερη πράξη κατάθεσης πνευματικού δημιουργήματος σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συμβολαιογράφους και δικηγορικές εταιρείες.

Οποιαδήποτε προσπάθεια κλοπής συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ή της προσπάθειας έκδοσης ειδικών σημάνσεων ή πιστοποιήσεων όπως  είναι η συγκεκριμένη  από τον οποιοδήποτε, συμπεριλαμβανομένων Υπουργείων, φορέων, διαφόρων επιτροπών, οργανισμών κοκ, θα σημαίνει την άμεση άσκηση κάθε ένδικου μέσου καθότι  η πράξη αυτή θα αποτελεί πράξη  κλοπής, αλλοίωσης  και παραβίασης του πνευματικού δημιουργήματος μας ακόμα και με δόλο. Όλοι οι φορείς σε Ελλάδα και Εξωτερικό έχουν παραστεί στις παρουσιάσεις των σημάνσεων αυτών και έχουν απόλυτη γνώση  καθώς και των επιπτώσεων σε αστικό και ποινικό επίπεδο.  

 

Statement of Intellectual Property Protection. Intellectual Property Creation Statement

This specific program IPTM - IPTRUSTMARK is developed exclusively by the Trademark Companies Association and the European Institute of Industrial and Intellectual Property,  has already been presented at the first conference of the Association on 07-10-2017  and has been registered prior to the presentation with a copyright filing act in all the  European Union in notaries and law firms. 

Any attempt to steal, including the possibility or attempt to issue special signs or certifications, such as the one in question and from anyone, including public institutions, IP organizations in Greece and abroad, institutions etc, will mean the immediate act of any legal action since this act will be an act of theft, tampering and violation of our Intellectual Property.  Greek and foreign authorities are aware of this project as well as the consequences civilly and penalty.