top of page

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ IPTM (IPTRUSTMARK)

1. Εισαγωγή

 

1.1. To IPTrustmark [IPTM] είναι μία ειδική σήμανση ή αλλιώς ένα ειδικό σήμα αξιοπιστίας που αποδίδεται σε επιχειρήσεις του κλάδου τόσο του ηλεκτρονικού εμπορίου όσο και του φυσικού από την Ε.ΣΗΜ.ΕΤ - ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ για την Προάσπιση και Ανάπτυξη του trade name – Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Δικαιωμάτων Διανοητικής [Πνευματικής και Βιομηχανικής] Ιδιοκτησίας» , που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λ. Αλεξάνδρας 192Α, 11521 Αμπελόκηποι – Αθήνα με ΑΦΜ 997169690 και του Ινστιτούτου της ΈΣΗΜΕΤ, EUINIP – European Institute of Industrial and Intellectual Property [Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας]

Το IP Trustmark πιστοποιεί τα ηλεκτρονικά και φυσικά καταστήματα σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης [Ίδετε κατωτέρω].  Η ειδική σήμανση ή αλλιώς το ειδικό σήμα αξιοπιστίας αποτελεί σαφής ενημέρωση προς τους καταναλωτές πως το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό / φυσικό κατάστημα / επιχείρηση έχει αξιολογηθεί και ότι έχει περάσει με επιτυχία την αξιολόγηση αυτή σύμφωνα με του όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού με απώτερο σκοπό την  ενίσχυση της ασφάλειάς τους.

1.2. Κάθε ηλεκτρονικό ή φυσικό κατάστημα καθώς και επιχείρηση που ενδιαφέρεται να λάβει την ειδική αυτή σήμανση θα πρέπει να αξιολογηθεί και να αποδεχτεί τον παρόντα Κανονισμό λειτουργείας του IPTM , ο σεβασμός στον οποίο  θα αποτελεί και την σωστή και εναρμονισμένη σχέση των δύο μερών, τόσο κατά την διαδικασία αξιολόγησή του όσο και στις μεταξύ σχέσεις των μερών δηλαδή της ΕΣΗΜΕΤ και του ηλεκτρονικού ή καταστήματος καθώς και της επιχείρησης που έχει αιτηθεί [και έχει λάβει] την ειδική σήμανση  καθ’ όλη τη διάρκεια που το IP Trustmark θα βρίσκεται σε ισχύει.

Η Ε.ΣΗΜ.ΕΤ - ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ για την Προάσπιση και Ανάπτυξη του trade name – Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Δικαιωμάτων Διανοητικής [Πνευματικής και Βιομηχανικής] Ιδιοκτησίας» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το σύνολο ή μέρος του παρόντος Κανονισμού είτε με ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της www.esimet.gr είτε στην ιστοσελίδα της ειδικής σήμανσης  IPTM www.iptrustmark.eu και διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την ισχύει μιας σήμανσης σε κάποιο ηλεκτρονικό / φυσικό κατάστημα ή επιχείρηση οποτεδήποτε με απλή ανάρτηση της απόφασής του στην ιστοσελίδα της σε περίπτωση παραβίασης των κριτηρίων απόδοσης της ειδικής σήμανσης και θα ισχύει από την στιγμή κοινοποίησης ήτοι ανάρτησής της.

1.3. Το πλαίσιο λειτουργίας της ειδικής σήμανσης IPTM  καθορίζεται από το παρόν Κανονισμό ο οποίος και θέτει  τα όρια σωστής και ασφαλούς λειτουργίας του IPTM, τα οποία περιορίζονται ΜΟΝΟ σε όσα ορίζονται ρητώς αναφέρονται και μόνον στον παρόντα Κανονισμό λειτουργείας του.

 

2. Κύριες προϋποθέσεις λήψης της ειδικής σήμανσης IPTM

 

Προκειμένου ένα φυσικό – ηλεκτρονικό κατάστημα ή μια  επιχείρηση να λάβει το IPTM θα πρέπει να ισχύουν τα κάτωθι:

α) Να πρόκειται για ηλεκτρονικό, φυσικό  κατάστημα  ή επιχείρηση είτε αυτό με αντικείμενο την πώληση προϊόντων, είτε την παροχή υπηρεσιών είτε την παραγωγή προϊόντων κοκ.

Κάθε αίτηση αξιολογείται ξεχωριστά και με ξεχωριστή χρέωση, αυτό σημαίνει πως ο αιτών είτε είναι νομικό είτε φυσικό πρόσωπο το οποίο δύναται να έχει στην ιδιοκτησία του ή και ακόμα να διαχειρίζεται περισσότερα του ενός ηλεκτρονικού ή φυσικού καταστήματος ή επιχείρησης (ανεξαρτήτως  ΑΦΜ) θα πρέπει να υποβάλλει τον αντίστοιχο αριθμών αιτήσεων.

β) Δεν χρειάζεται να είναι μέλος της ΕΣΗΜΕΤ. Για τα μέλη δεν υπάρχει κόστος αξιολόγησης της αίτησης.

γ) Σε περίπτωση που είναι μέλος της ΕΣΗΜΕΤ ή επιμελητηρίων, να έχει ενεργό ΑΦΜ, Αρ. ΓΕΜΗ να είναι ταμειακώς ενημερωμένο μέλος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης προς την ΕΣΗΜΕΤ και τα επιμελητήρια κλπ φορείς όπου απαιτείται η εγγραφή τους, να μην έχει εμπλακεί είτε ποινικά είτε αστικά σε υποθέσεις παραβίασης Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας καθώς και να μην συμμετέχει σε υποθέσεις παραβίασης Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

δ) Να περάσει επιτυχώς τη διαδικασία αξιολόγησης (θετική αξιολόγηση)

3. Διαδικασία αξιολόγησης

Η διαδικασία αξιολόγησης ξεκινά με την παραλαβή της αίτησης και έχει διάρκεια δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της αίτησης υπό τους κάτωθι όρους:

 

Α) Αρχές διαδικασίας αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση διενεργείται από την Ε.ΣΗΜ.ΕΤ η δε απόδοση του σήματος γίνεται από την Ε.ΣΗΜ.ΕΤ ή εντεταλμένο εκπρόσωπο της που δύναται να είναι επιμελητήρια κοκ  με βάση την εισήγηση της Ε.ΣΗΜ.ΕΤ κατόπιν της αξιολόγησης της υποψήφιας επιχείρησης και διέπετε από τις αρχές της αμεροληψίας, της ανεξαρτησίας και της ισότητας μεταξύ των αιτούντων.

Β) Βήματα διαδικασίας λήψης του IPTM.

Βήμα 1ο: Αν και εφόσον μία επιχείρηση πληροί τις ως άνω αναφερόμενες προϋποθέσεις μπορεί να υποβάλει αίτηση μέσω της ιστοσελίδας μας και συγκεκριμένα στο πεδίο ΑΙΤΗΣΗ IPTM. Εκεί περιλαμβάνετε η Αίτηση Λήψης που μπορείτε να κατεβάσετε. Μόλις συμπληρώσετε τα απαιτούμενα πεδία μπορείτε να ανεβάσετε την αίτηση μαζί μας τα αντίγραφα που απαιτούνται και πυ θα δείτε στο πεδίο ΑΙΤΗΣΗ IPTM, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Με την αποστολή της αίτησης υπάρχει ειδικό πεδίο αποδοχής του του παρόντος Κανονισμού.

Βήμα 2ο: Η Ε.ΣΗΜ.ΕΤ θα παραλάβει την αίτηση, η οποία θα λάβει ειδικό αριθμό πρωτοκόλλου και η αιτούσα επιχείρηση θα λάβει ένα μήνυμα στο δηλωθέν email ότι η αίτηση έχει παραληφθεί με επιτυχία και εντός 2 ημέρων θα λάβει τον ειδικό αριθμό πρωτοκόλλου τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιεί σε κάθε επικοινωνία της με την Ε.ΣΗΜ.ΕΤ και πως η διαδικασία αξιολόγησης θα διαρκέσει 10 εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία λήψης αλλά δύναται να δοθεί και μικρή παράταση πέρα των 10 ημερών. Στο διάστημα που μεσολαβεί από την παραλαβή της αίτησης και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, και σε περίπτωση που η Ε.ΣΗΜ.ΕΤ  χρειαστεί  περαιτέρω διευκρινήσεις,  ενδέχεται να επικοινωνήσει με την αιτούσα επιχείρηση.

Βήμα 3ο: Με την συμπλήρωση των 10 εργάσιμων ημερών, η Ε.ΣΗΜ.ΕΤ αποστέλλει ένα email, με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Α) Θετική Αξιολόγηση:

Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι θετικό, τότε η επιχείρηση θα λάβει στo email που έχει δηλώσει τον τύπο IPTM σε μορφή δυναμικού κώδικα και σε μορφή QR CODE και ταχυδρομικός την ειδική σήμανση προκειμένου να την αναρτήσει στο φυσικό κατάστημα. 

Η χρονική περίοδος ισχύος της ειδικής σήμανση είναι ένα [01] έτος από την ώρα ενημέρωσης της επιχείρησης και αποστολής του σήματος  στην ηλεκτρονική διεύθυνση της επιχείρησης. Εξυπακούεται πως  τελεί υπό την επιφύλαξη του επανελέγχου ακόμα και σε περίπτωση καταγγελίας από κάποιον καταναλωτή.

Β) Αρνητική αξιολόγηση:

Στην περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης, η επιχείρηση λαμβάνει τις προτάσεις βελτίωσης (και δίνεται το χρονικό περιθώριο ενός μήνα (15 ημερών) προκειμένου η επιχείρηση να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις. Σε περίπτωση που η επιχείρηση κάνει τις απαραίτητες αλλαγές εντός  15 ημερών τότε η Ε.ΣΗΜ.ΕΤ  θα επαναξιολογήσει  τα σημεία αυτά και θα τοποθετηθεί σχετικά με την  εντός 15 ημερών. Στην περίπτωση όπου η επιχείρηση είτε δεν υποβάλλει email με τις διορθώσεις εντός της προθεσμίας των 15 ημερών τότε δεν δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση για διάστημα δύο (02) μηνών.

4.2. Επισημάνσεις :

-1- Το IPTM [IPTrustmark] συνεπώς είναι εκείνο με το σήμα το οποίο υποδεικνύει προς το καταναλωτικό κοινό, μετά από την θετική αξιολόγηση, ότι το εν λόγω κατάστημα – φυσικό ή μη- καθώς και επιχείρηση έχουν αξιολογηθεί θετικά στην αξιολόγησης και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αφορά στην χρονολογική ύπαρξη εξέτασης των κριτηρίων και κατά συνέπεια της αίτησης κατά το χρόνο διενέργειας της αξιολόγησής τους για την λήψη του ειδικού σήματος. Ως εκ τούτου και καθ’ όλη την διάρκεια  του IPTM η ευθύνη τήρησης  ισχύος του IP Trustmark βαραίνει αποκλειστικά την επιχείρηση που το έχει λάβει και σε περίπτωση μη σωστής τήρησης των όρων παροχής της ειδικής σήμανσης, η σήμανση αποσύρεται και ο μέχρι πρότινος κάτοχος είναι υπόχρεος σε καταβολή ποινικής ρήτρας ύψους 30.000 € ανά σήμανση.

-2-  Να σημειωθεί πως το IP Trustmark και οι υπεύθυνοι έκδοσης αυτού δεν παρέχουν πιστοποίηση για την νομιμότητα των διενεργούμενων από την πιστοποιημένη επιχείρηση συναλλαγών (συνολικά ή ανά περίπτωση).

Το κόστος αξιολόγησης της αίτησης καταβάλλεται μαζί με την αίτηση και υπολογίζεται ανά αίτηση και ανα σήμα και για κάθε ξεχωριστό ηλεκτρονικό κατάστημα - eshop, φυσικό κατάστημα, επιχείρηση (ακόμη και αν ανήκουν στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με το ίδιο ΑΦΜ).

Σημειώνεται ότι το καταβληθέν ποσό [κόστος αξιολόγησης, κόστος σήμανσης, κοκ]  δεν επιστρέφεται  και για οποιονδήποτε λόγος όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αφαίρεση σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησής της ή σε περίπτωση αφαίρεσης ή σε περίπτωση που απολέσει το δικαίωμα χρήσης του σήματος για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία ή που σε πάψει η ίδια να το χρησιμοποιεί ή μεταβιβάσει την επιχείρησης σε νέο ιδιοκτήτη κοκ.

Ο κάτοχος της σήμανσης ΔΕΝ έχει δικαίωμα μεταβίβασης του σήματος σε τρίτο σε περίπτωση πώλησης της επιχείρησης. Αντιθέτως σε αυτήν την περίπτωση ο πρώην ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την Ε.ΣΗΜ.ΕΤ για τις επικείμενες αλλαγές προκειμένου αυτή να λάβει γνώση.

5. Κόστος 

 Το κόστος αξιολόγησης ορίζεται σε 10€ / σήμανση / υποκατάστημα.

 Το κόστος λήψης της ειδικής σήμανσης ορίζεται σε 100 €/σήμανση για τα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης και σε 120€ ανα υποκατάστημα. 

Κ;aθε ειδική σήμανση φέρει επάνω και το όνομα του καταστήματος  /  υποκαταστήματος.

 

Ως εκ τούτου απαγορεύεται η τοποθέτηση της ειδικής σήμανσης που δόθηκε σε συγκεκριμένο κατάστημα / υποκατάστημα σε διαφορετικό σημείο. 

Σε περίπτωση τοποθέτησης της σήμανσης σε διαφορετικό χώρο από τον αναγραφόμενο στην ειδική σήμανση ισχύει η ως άνω χρηματική ρήτρα.

bottom of page